Jaarverslag

Jaarverslag 2017

Bestuursverslag 2017

Africa Surgery is in augustus 2015 opgericht. De stichting heeft als hoofddoel het steunen van instellingen die medische zorg verlenen aan lichamelijk beperkte personen, voornamelijk uit Sierra Leone en omringende landen in West-Afrika. Het langs deze weg willen helpen komt voort uit persoonlijke betrokkenheid met de vele patiënten in Sierra Leone die zonder hulp niet behandeld kunnen worden. Dit werk is begonnen door Africa Surgery Inc.(ASI) Gevestigd is de USA. Mede op hun verzoek en met hun ondersteuning is Africa Surgery Nederland (ASN) opgericht.

Het jaar 2017 Is gekenmerkt door het zoeken naar mogelijkheden om vruchtbare fondswerving te doen. In deze opbouwfase wordt financiële steun ontvangen van ASI. Het is de bedoeling dat hierin, naast bedrijven en instellingen, ook particulieren worden geregistreerd die een financiële relatie willen aangaan met ASN. Een actie onder 25 grote bedrijven heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Sinds september is (automatische) machtiging mogelijk geworden en hebben machtigingskaarten laten drukken.  Structureel is gewerkt aan fondswerving door het opbouwen en onderhouden van een relatiebestand.

De realisatie van het doel om met fondsen uit Nederland medische hulp mogelijk te maken is een zaak van langere adem. Dit begint met naamsbekendheid, waarin geïnvesteerd zal moeten worden. De begroting voor 2017 was te ambitieus. Gezien het bovenstaande kon daarvan slechts een beperkt deel gerealiseerd worden. Met name de eigen fondswerving bleef achter.

Naast fondswerving zijn ook activiteiten ontplooid en contacten gelegd om te komen tot het beschikbaar krijgen van medische apparatuur en hulpmiddelen ten behoeve van de medische instellingen in Sierra Leone. Een partij rolstoelen is om niet ontvangen en is naar Sierra Leone verzonden. Bij voldoende aantallen voor een financieel verantwoord transport zal dit in 2018 of daarna worden herhaald.

In 2017 is een Meerjarenplan voor 3 jaar opgesteld. Het is gebaseerd op de grote behoefte aan ondersteuning van mensen die een medische behandeling moeten ondergaan. Het zal pas gerealiseerd kunnen worden als er voldoende fondsen kunnen worden geworven. Dit is een zware taakstelling.

Eerdere verslagen

http://www.africasurgery.nl/nl/eerdere-verslagen/