Eerdere Verslagen

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Bestuursverslag 2019

Africa Surgery is in augustus 2015 opgericht. De stichting heeft als hoofddoel het steunen van instellingen die medische zorg verlenen aan lichamelijk beperkte personen, voornamelijk uit Sierra Leone en omringende landen in West-Afrika. Het langs deze weg willen helpen komt voort uit persoonlijke betrokkenheid met de vele patiënten in Sierra Leone die zonder hulp niet behandeld kunnen worden. Dit werk is begonnen door Africa Surgery Inc.(ASI) Gevestigd is de USA. Mede op hun verzoek en met hun ondersteuning is Africa Surgery Nederland (ASN) opgericht.

Het jaar 2019 Is gekenmerkt door het nog steeds zoeken naar mogelijkheden om vruchtbare fondswerving te doen bij particulieren en bedrijven. In deze opbouwfase wordt financiële steun ontvangen van ASI. Wij hebben vastgesteld dat fondswerving bij deze groepen alleen mogelijk is als er fors in wordt geïnvesteerd en er voldoende mankracht is om zo’n opdracht te kunnen uitvoeren. Het opbouwen van een relatiebestand bleek met de bestaande menskracht en financiële middelen niet mogelijk. De begroting voor 2019 was te ambitieus. Gezien het bovenstaande kon daarvan slechts een beperkt deel gerealiseerd worden door hulp van ASI. Met name de eigen fondswerving kwam niet van de grond.

We hebben besloten ons te richten op goede doelen organisaties die dezelfde doelstelling hebben als ASN, te weten: Medische hulp aan inwoners van Afrikaanse landen. Hiertoe zijn in januari 2019 een dertien verzoeken uitgegaan met een subsidieaanvraag van KITE-SL, de lokale hulporganisatie in Sierra Leone, voor de behandeling van 10 Scoliose patiënten.

Het In 2017 opgestelde Meerjarenplan is als te ambitieus ter zijde gesteld. Een nieuw begroting voor 2020, 2021 & 2022 is gemaakt. Zie in het financiële verslag het meerjarenplan.

Tegen de huidige koers verhouding met de euro zijn de totaalbedragen voor de komende jaren (afgerond):

2020: €177.600 ; 2021: € 283.40; 2022: € 395.100

We zijn ons bewust dat deze bedragen buitengewoon ambitieus zijn. Toch hebben we de moed om deze prognoses als onze doelstelling te zien.

Jaarverslag 2018

Bestuursverslag 2018

Africa Surgery is in augustus 2015 opgericht. De stichting heeft als hoofddoel het steunen van instellingen die medische zorg verlenen aan lichamelijk beperkte personen, voornamelijk uit Sierra Leone en omringende landen in West-Afrika. Het langs deze weg willen helpen komt voort uit persoonlijke betrokkenheid met de vele patiënten in Sierra Leone die zonder hulp niet behandeld kunnen worden. Dit werk is begonnen door Africa Surgery Inc.(ASI) Gevestigd is de USA. Mede op hun verzoek en met hun ondersteuning is Africa Surgery Nederland (ASN) opgericht.

Het jaar 2018 Is gekenmerkt door het nog steeds zoeken naar mogelijkheden om vruchtbare fondswerving te doen bij particulieren en bedrijven. In deze opbouwfase wordt financiële steun ontvangen van ASI. Wij hebben vastgesteld dat fondswerving bij deze groepen alleen mogelijk is als er fors in wordt geïnvesteerd en er voldoende mankracht is om zo’n opdracht te kunnen uitvoeren. Het opbouwen van een relatiebestand bleek met de bestaande menskracht en financiële middelen niet mogelijk.  De begroting voor 2018 was te ambitieus. Gezien het bovenstaande kon daarvan slechts een beperkt deel gerealiseerd worden door hulp van ASI. Met name de eigen fondswerving kwam niet van de grond.

We hebben besloten ons te richten op goede doelen organisaties die dezelfde doelstelling hebben als ASN, te weten: Medische hulp aan inwoners van Afrikaanse landen. Hiertoe zijn in januari 2019 een dertien verzoeken uitgegaan met een subsidieaanvraag van KITE-SL, de lokale hulporganisatie in Sierra Leone, voor de behandeling van 10 Scoliose patiënten.

Het in 2017 opgestelde Meerjarenplan is als te ambitieus ter zijde gesteld. Een nieuwe begroting voor 2019 is gemaakt.

Meerjarenplan

Meerjarenplan 2018 – 2020 (docx)

Jaarverslag 2017

Bestuursverslag 2017

Africa Surgery is in augustus 2015 opgericht. De stichting heeft als hoofddoel het steunen van instellingen die medische zorg verlenen aan lichamelijk beperkte personen, voornamelijk uit Sierra Leone en omringende landen in West-Afrika. Het langs deze weg willen helpen komt voort uit persoonlijke betrokkenheid met de vele patiënten in Sierra Leone die zonder hulp niet behandeld kunnen worden. Dit werk is begonnen door Africa Surgery Inc.(ASI) Gevestigd is de USA. Mede op hun verzoek en met hun ondersteuning is Africa Surgery Nederland (ASN) opgericht.

Het jaar 2017 Is gekenmerkt door het zoeken naar mogelijkheden om vruchtbare fondswerving te doen. In deze opbouwfase wordt financiële steun ontvangen van ASI. Het is de bedoeling dat hierin, naast bedrijven en instellingen, ook particulieren worden geregistreerd die een financiële relatie willen aangaan met ASN. Een actie onder 25 grote bedrijven heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Sinds september is (automatische) machtiging mogelijk geworden en hebben machtigingskaarten laten drukken.  Structureel is gewerkt aan fondswerving door het opbouwen en onderhouden van een relatiebestand.

De realisatie van het doel om met fondsen uit Nederland medische hulp mogelijk te maken is een zaak van langere adem. Dit begint met naamsbekendheid, waarin geïnvesteerd zal moeten worden. De begroting voor 2017 was te ambitieus. Gezien het bovenstaande kon daarvan slechts een beperkt deel gerealiseerd worden. Met name de eigen fondswerving bleef achter.

Naast fondswerving zijn ook activiteiten ontplooid en contacten gelegd om te komen tot het beschikbaar krijgen van medische apparatuur en hulpmiddelen ten behoeve van de medische instellingen in Sierra Leone. Een partij rolstoelen is om niet ontvangen en is naar Sierra Leone verzonden. Bij voldoende aantallen voor een financieel verantwoord transport zal dit in 2018 of daarna worden herhaald.

In 2017 is een Meerjarenplan voor 3 jaar opgesteld. Het is gebaseerd op de grote behoefte aan ondersteuning van mensen die een medische behandeling moeten ondergaan. Het zal pas gerealiseerd kunnen worden als er voldoende fondsen kunnen worden geworven. Dit is een zware taakstelling.

Financieel verslag Africa Surgery 2016

Toelichting Balans

De liquide middelen zijn het saldo op de betaalrekening bij de ING Bank.

Toelichting Staat van baten en lasten

Baten

De baten van particulieren zijn giften van particuliere relaties rechtstreeks en via de website. De baten van verbonden organisaties zijn steun van Africa Surgery Inc. in de USA. De baten van andere organisaties zijn giften van kerken en een stichting.

Afwijkingen t.o.v. de begroting

De begroting van de opbrengst van de acties voor fondswerving was niet gespecificeerd. Door het nog ontbreken van een uitgewerkt plan, dat succesvol kon worden uitgevoerd, werden de begrote baten slechts gedeeltelijk gerealiseerd.

Lasten

De lasten uit hoofde van hulp aan patiënten zijn betalingen aan de ziekenhuizen van de kosten van de medische hulp aan patiënten op basis van facturen, en een aandeel in de reiskosten van een bestuurslid naar Sierra Leone. De kosten voor verzending goederen zijn gemaakt voor het vervoer en opslag van rolstoelen die gratis ter beschikking werden gesteld voor verscheping naar Sierra Leone.

De wervingskosten betreffen de kosten van het verspreiden van folders en van mailings naar bedrijven en organisaties en kosten gemaakt voor gebruik computer en printer. De kosten beheer en administratie zijn de kosten voor beheer website en bank- en transferkosten.

Afwijkingen t.o.v. de begroting

Door het achterblijven van de begrote inkomsten zijn de uitgaven naar verhouding lager dan begroot.

Bestuursverslag 2016

Africa Surgery is in augustus 2015 opgericht. De stichting heeft als hoofddoel het steunen van instellingen die medische zorg verlenen aan lichamelijk beperkte personen, voornamelijk uit Sierra Leone en omringende landen in West-Afrika. Het langs deze weg willen helpen komt voort uit persoonlijke betrokkenheid met de vele patiënten in Sierra Leone die zonder hulp niet behandeld kunnen worden. Dit werk is begonnen door Africa Surgery Inc.(ASI) Gevestigd is de USA. Mede op hun verzoek en met hun ondersteuning is Africa Surgery Nederland (ASN) opgericht.

Het jaar 2016 Is gekenmerkt door het zoeken naar mogelijkheden om vruchtbare fondswerving te doen. In deze opbouwfase wordt financiële steun ontvangen van ASI. Het is de bedoeling dat hierin, naast bedrijven en instellingen, ook particulieren worden geregistreerd die een financiële relatie willen aangaan met ASN. Omdat (automatische) machtiging de eerste twee jaar van het bestaan van een stichting niet mogelijk is, kon alleen via verzoeken om directe storting op de bankrekening gewerkt worden aan fondswerving. Structureel is gewerkt aan fondswerving door het opbouwen en onderhouden van een relatiebestand. In het verslagjaar is door een bezoek ter plaatse van een bestuurslid contact gelegd met de medische instellingen waaraan steun wordt verleend.

De realisatie van het doel om met fondsen uit Nederland medische hulp mogelijk te maken is een zaak van langere adem. Dit begint met naamsbekendheid, waarin geïnvesteerd zal moeten worden. De begroting voor 2016 was te ambitieus. Gezien het bovenstaande kon daarvan slechts een beperkt deel gerealiseerd worden.

Naast fondswerving zijn ook activiteiten ontplooid en contacten gelegd om te komen tot het beschikbaar krijgen van medische apparatuur en hulpmiddelen ten behoeve van de medische instellingen in Sierra Leone. Een partij rolstoelen is om niet ontvangen. Bij voldoende aantallen voor een financieel verantwoord transport zal dit in 2017 verzonden worden. (Is inmiddels gerealiseerd)

Er is begonnen met de opzet van een Meerjarenplan voor 3 jaar. Dat zal in 2017 zijn beslag krijgen.